Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania seriwsu https://www.e-kolorowanki.eu/ oraz ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.e-kolorowanki.eu/sklep/

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy https://www.e-kolorowanki.eu/sklep/ [dalej „Sklep” lub „Sprzedawca”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: KIDS HITS Krzysztof Maszkiewicz, Powstańców Wlkp. 69b/4, 70-111 Szczecin NIP 955-206-25-58, REGON 320081002. tel. 796 662 762 adres email: kolorowanki@e-kolorowanki.eu We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu należy korzystać z powyższych danych (jest to także adres korespondencyjny Sklepu).

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Celem działalności sklepu jest prowadzenie działalności zgodnej z obowiązującym prawem, ładem społecznym oraz dobrymi obyczajami. Jeżeli zatem jakiekolwiek zapisy niniejszego Regulaminu Sprzedaży lub innych treści w Sklepie są z nimi sprzeczne to należy uznać je za nieważne i będą bezwzględnie rozstrzygane na korzyść klienta.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Sklep zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Klient zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

6. Ceny promocyjne, jeśli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, ważne są do wyczerpania zapasów.

7. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia.

 

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru kilka form płatności określone w zakładce „Płatności”.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży,

4. Klient jest zobowiązany zapłacić Sklepowi łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

5. Termin płatności jest związany z wybraną formą płatności. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

 

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. W przypadku produktów cyfrowych wysyłka obywa się za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail.

2. Sklep zobowiązuje się wysłać towar do Klienta w terminie jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia (w przypadku przesyłki pobraniowej) lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu w przypadku przedpłaty.

3. Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne oraz o ich kosztach.

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na swój koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz danymi pozwalającymi na identyfikację klienta oraz udzielenie odpowiedzi.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji i udzieli odpowiedzi w formie e-mailowej.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór dostarcza Sklep (jednak nie jest to obowiązkowe) w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sklepu przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę (wraz z kosztem najtańszej dostawy dla danego towaru).

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie:

 1. gdy cena lub wynagrodzenie za świadczenie są uzależnione od wahań rynku finansowego, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. świadczeniem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według zindywidualizowanych preferencji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego określonych potrzeb;
 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 4. rzeczy, które dostarcza się w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu przedmiot nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
 6. napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
 7. gdy Klient zażądał, aby sprzedawca udał się do niego, aby dokonać pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli sprzedawca świadczy także inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub zajmuje się dostarczaniem rzeczy innych niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 9. dostarczanie prasy, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. świadczeń nabytych w drodze aukcji publicznej;
 11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku jeśli spełnianie świadczenia zostało rozpoczęte na wyraźną zgodę Klienta przed upływem terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę mogą być udostępnione: a) upoważnionym organom państwowym, b) innym osobom i podmiotom wyłącznie w wyniku uprawnień z obowiązującego stanu prawnego.

6. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przesyłanych i gromadzonych danych osobowych.

7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, żądania wstrzymania przetwarzania, usunięcia swoich danych. O takiej woli należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres: kolorowanki@e-kolorowanki.eu

§8 Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w serwisie https://www.e-kolorowanki.eu/ bez zgody ze strony https://www.e-kolorowanki.eu/

 

§9 Pozostałe postanowienia

 

1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku. Nośnikiem tym może być wiadomość e-mail z załącznikiem przesłana na adres Klienta podany przy zamówieniu. Potwierdzenie takie zawiera informacje nt.:

a) głównych cech świadczenia będącego przedmiotem transakcji;

b) danych pozwalających na łatwą identyfikację Sprzedawcy wraz z adresem oraz danymi kontaktowymi do łatwego kontaktu (telefon i e-mail);

c) adresu do przesyłania reklamacji;

d) całkowitej ceny Zamówienia do zapłaty;

e) sposobu i terminu zapłaty;

f) sposobu i terminie realizacji zamówienia oraz drogi reklamacyjnej;

g) prawa odstąpienia od umowy przez Klienta bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;

i) kosztów zwrotu przedmiotu w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Klienta, gdy ich odesłanie nie może zostać zrealizowane standardową usługą pocztową;

j) przypadków ograniczających prawo odstąpienia od umowy;

k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy wolnej od wad;

l) gwarancji i usług posprzedażnych;

m) funkcjonowania treści cyfrowych w Sklepie oraz technicznych sposobach ich ochrony;

n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2. W przypadku sporu między Klientem, a Sprzedawcą, Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich racji, którymi są m.in.:

a) złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b) złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, którymi są np. Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostaną powierzone do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sklep świadczy bezpłatnie usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to:

a) usługi informacyjne – polegają na wyświetlaniu Klientowi informacji w ramach prowadzonego serwisu,

b) usługi komunikacyjne – polegają na umożliwieniu Klientowi sprawnej komunikacji ze Sklepem,

c) usługi związane z organizacją sprzedaży – polegają na umożliwieniu Klientowi zawierania na odległość umowy kupna (są to w szczególności takie elementy jak wirtualny koszyk, przycisk zakupu produktu, formularz do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia i rejestracji).

2. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu to: urządzenie z włączonym internetem oraz dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługi Javy oraz plików Cookies.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną ze Sklepem dochodzi przez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi.

4. Klient ma możliwość zakończenia korzystania z wybranej usługi w dowolnie wybranym momencie. Przy opuszczeniu przez Klienta serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie. W innych pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli.

5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Sklepu z uwzględnieniem:

a) oznaczenia Sklepu (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby);

b) szczegółowy opis problemu będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie lub e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.

6. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu i ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawie O ochronie danych osobowych i świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Udostępnienie danych osobowych w Sklepie ma charakter dobrowolny, ale jest jednocześnie niezbędne do realizacji zamówień składanych w Sklepie. Ich przetwarzanie następuje w procesach: realizacji zamówień oraz działań marketingowych Sklepu.

8. W skład przetwarzanych danych osobowych wchodzą w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pobytu, dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP.

9. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa.

10. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

11. Materiały reklamowo – promocyjne są wysyłane Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi na e-mail, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera. Zgodę taką można w dowolnym czasie wycofać ze skutkiem natychmiastowym.

12. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

13. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Klientów

14. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług o charakterze ciągłym Sprzedawca nie będzie przetwarzać jego danych osobowych, za wyjątkiem poniższych przypadków:

a) dane będące dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie wtedy wszystkie oznaczenia umożliwiające identyfikację Klienta oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient.

§11 Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2018 roku. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Polityka prywatności i plików Cookies dostępna jest pod adresem: https://www.e-kolorowanki.eu/polityka-prywatnosci-i-cookies/

 

 

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

KIDS HITS Krzysztof Maszkiewicz

al. Powstańców Wlkp. 69b/4

70-111 Szczecin

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

Data:

 

Numer Zamówienia/Faktury VAT:(**)

 

Nazwa zwracanego towaru:(**)

 

Numer kontaktowy:(**)

 

Numer rachunku bankowego:(**)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

Regulamin serwisu E-kolorowanki.eu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona https://www.e-kolorowanki.eu/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.e-kolorowanki.eu/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.e-kolorowanki.eu/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.e-kolorowanki.eu/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.e-kolorowanki.eu/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Krzysztof Maszkiewicz wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą KIDS HITS Krzysztof Maszkiewicz, adres siedziby: Powstańców Wlkp. 69b/4, 70-111 Szczecin, adres do doręczeń: Powstańców Wlkp. 69b/4, 70-111 Szczecin, NIP: 955-206-25-58, REGON: 320081002, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kolorowanki@ekolorowanki.eu, tel. 796662762.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolorowanki@ekolorowanki.eu
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolorowanki@ekolorowanki.eu
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.e-kolorowanki.eu/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://www.e-kolorowanki.eu/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.e-kolorowanki.eu/, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.e-kolorowanki.eu/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Print Friendly, PDF & Email